Συντήρηση λέβητα αερίου

Τακτική συντήρηση: ένα σύντομο χρήσιμο ραντεβού
Ο έλεγχος: η σωστή συνήθεια

Η ασφάλεια των εγκαταστάσεων αερίου εξαρτάται από τη σωστή λειτουργία, την καλή διαχείριση, την τακτική επιθεώρηση και την προγραμματισμένη (προληπτική) συντήρηση που πραγματοποιείται σύμφωνα με Πρόγραμμα λειτουργίας και συντήρησης και το ενημερωμένο αρχείο της εγκατάστασης αερίου.

Ο καταναλωτής επιτρέπεται να διενεργεί μόνον "επιθεώρηση της εγκατάστασης" και φροντίζει για την τακτική συντήρηση των συσκευών καθώς και των σωληνώσεων.

Η τακτική συντήρηση των συσκευών φυσικού αερίου, η ρύθμιση του καυστήρα, ο καθαρισμός του λέβητα και ο συνολικός έλεγχος της εγκατάστασης, σας εξασφαλίζει εξοικονόμηση ενέργειας, βελτίωση της απόδοσης και ασφάλεια. Ιδιαιτέρως επιβάλλεται ο προσεκτικός καθαρισμός του καυστήρα (και του εναλλάκτη θερμότητας) και ενδεχομένως η ρύθμισή του για την εξασφάλιση της καλής καύσης (όταν η φλόγα δεν παρουσιάζει ζωηρό γαλάζιο χρώμα, αλλά εμφανίζονται και παραμένουν κίτρινες  γλώσσες). Σημαντικός είναι ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας και της σωστής λειτουργίας των συστημάτων/διατάξεων ρύθμισης, ασφαλείας και ελέγχου, καθώς επίσης και ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας του αερισμού του χώρου όπου είναι εγκατεστημένες οι συσκευές και των συστημάτων αποβολής των αερίων της καύσης.

Είναι απαραίτητο σύμφωνα και με τον Τεχνικό Κανονισμό, η πραγματοποίηση έλεγχου της στεγανότητας των σωληνώσεων της εγκατάστασης κάθε 4 έτη με κατάλληλα μέτρα από ένα  αδειοδοτημένο  εγκαταστάτη και η έκδοση αντίστοιχου πιστοποιητικού επανελέγχου.

Επιπρόσθετα, πρέπει να διενεργείται ανάλυση των προϊόντων της καύσης, ώστε να διαπιστώνεται η απόδοση του λέβητα και οι μέγιστες τιμές καυσαερίων που ορίζονται από το Νόμο με συχνότητα που ορίζεται σύμφωνα ΦΕΚ 2654/09-11-2011 «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για την θέρμανση κτιρίων και νερού».

Ο τεχνικός καταγράφει τα αποτελέσματα των ελέγχων και των αναλύσεων στο νόμιμο φύλλο καυσαερίων  δίνει το πρωτότυπο στον καταναλωτή , εκδίδει τη δήλωση καλής εκτέλεσης εργασιών η οποία συνοδεύεται από ασφάλεια αστικής και επαγγελματικής ευθύνης .

Είναι ίσως αυτονόητο, αλλά το σημαντικότερο πράγμα που έχετε να κάνετε όταν μυρίσετε το αέριο είναι… να προσέχετε. Ασφαλώς, υπάρχουν και ορισμένοι απλοί κανόνες που πρέπει να θυμάστε.