Η πρωτοβάθμια επαγγελματική οργάνωση με την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Με έδρα την Θεσσαλονίκη που ιδρύθηκε το έτος 1975 και εγκρίθηκε από το πολυμελές πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.


Σκοπός του συνδέσμου είναι η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, την καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στους ασκούντες το επάγγελμα του αδειούχου συντηρητή καυστήρων υγρών και αεριών καυσίμων στο χώρο της Β. Ελλάδας, την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοηθείας μεταξύ των μελών και την εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και της ανόδου του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου αυτών.